ฉากป้องกันรังสีเอ็กซเรย์
Model Extra

ฉากตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ แบบเคลื่อนที่ได้
ฉากตะกั่วนับว่ามีความสำคัญในการกำบังรังสีเอกซเรย์ในห้องเอ็กซเรย์ และห้องผ่าตัด รวมถึงห้องหัตถการทางด้านการผ่าตัดที่ต้องการใช้รังสีเอ็กซเรย์เข้าวินิจฉัย
ร่วมด้วยการใช้ฉากตะกัวที่ดีทำให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยจากรังสีเอกซเรย์ส่วนที่ไม่ได้ต้องการในปัจจุบันนวัตกรรมการผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์ สามารถผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบมีกระจกป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ขนาดใหญ่ ทำให้การทำงานชัดเจนขึ้น สะดวกต่อผู้ใช้งาน และแม่นยำต่อการรักษาและวินิจฉั

#16005 Mobile Barrier Model ”Extra”
Size Of Barrier : 107cm x 194cm
Size Of Lead Glass : 60cm x 100cm Lead Equivalent 2.20mmPb.
Lead (mm) : 0.6 /1.0 / 1.5 / 2++
ขาฉาก : Stainless.

ฉากป้องกันรังสีเอ็กซเรย์
Model COMMON

ฉากตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ แบบเคลื่อนที่ได้
ฉากตะกั่วนับว่ามีความสำคัญในการกำบังรังสีเอกซเรย์ในห้องเอ็กซเรย์ และ ห้องผ่าตัดรวมถึงห้องทำหัตถการทางด้านการผ่าตัดที่ต้องการใช้รังสีเอกซเรย์
เข้าวินิจฉัยร่วมด้วย การใช้ฉากตะกัวที่ดีทำให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยจากรังสีเอกซเรย์ส่วนที่ไม่ได้ต้องการในปัจจุบันนวัตกรรมการผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์ สามารถผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบมีกระจกป้องกันรังสีเอกซเรย์ขนาด
ใหญ่ ทำให้การทำงานชัดเจนขึ้น สะดวกต่อผู้ใช้งาน และแม่นยำต่อการรักษาและวินิจฉัย

#16003 Mobile Barrier Model ”COMMON”
Size Of Barrier : 90cm x 190cm
Size Of Lead Glass : 60cm x 80cm, Lead Equivalent 2.20mmPb.
Lead (mm) : 0.6 /1.0 / 1.5 / 2++
ขาฉาก : Stainless.

ฉากป้องกันรังสีเอ็กซเรย์
Model Ammy

ฉากตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ แบบเคลื่อนที่ได้
ฉากตะกั่วนับว่ามีความสำคัญในการกำบังรังสีเอกซเรย์ในห้องเอ็กซเรย์ และห้องผ่าตัด รวมถึงห้องทำหัตถการทางด้านการผ่าตัดที่ต้องการใช้รังสีเอกซเรย์เข้าวินิจฉัยร่วมด้วย การใช้ฉากตะกั่วที่ดีทำให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยจากรังสีเอกซเรย์ส่วนที่
ไม่ได้ต้องการในปัจจุบันนวัตกรรมการผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์ สามารถผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์ได้หลากหลายรูปแบบ และ เลือกความหนาของตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ ทำให้การทำงานชัดเจนขึ้น สะดวกต่อผู้ใช้งาน และแม่นยำต่อการรักษาและวินิจฉัย

#16001 Mobile Barrier Model ”Ammy”
Size Of Barrier : 90cm x 180cm
Size Of Lead Glass : –
Lead (mm) : 0.6 /1.0 / 1.5 / 2++
ขาฉาก : Stainless.

ฉากป้องกันรังสีเอ็กซเรย์
Model Battle

ฉากตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ แบบเคลื่อนที่ได้
ฉากตะกั่วนับว่ามีความสำคัญในการกำบังรังสีเอกซเรย์ในห้องเอ็กซเรย์ และห้องผ่าตัด รวมถึงห้องทำหัตถการทางด้านการผ่าตัดที่ต้องการใช้รังสีเอกซเรย์เข้าวินิจฉัยร่วมด้วย การใช้ฉากตะกั่วที่ดีทำให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยจากรังสีเอกซเรย์ส่วนที่
ไม่ได้ต้องการ ในปัจจุบันนวัตกรรมการผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์ สามารถผลิตฉากป้องกันรังสีเอกซเรย์ได้หลากหลายรูปแบบ และ เลือกความหนาของตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ ทำให้การทำงานชัดเจนขึ้น สะดวกต่อผู้ใช้งาน และแม่นยำต่อการรักษาและวินิจฉัย

#16002 Mobile Barrier Model ”Battle”
Size Of Barrier : 90cm x 190cm
Size Of Lead Glass : 20cm x 20cm, Lead Equivalent 2.20mmPb.
Lead (mm) : 0.6 /1.0 / 1.5 / 2++
ขาฉาก : Stainless.