บทบาทหน้าที่บางส่วนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) มีหลายอย่าง ทั้งนี้้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค วันนี้ท่านที่ได้รับใบอนุญาต RSOได้ดำเนินการในส่วนใดไปแล้วบ้างคะ?

สวัสดีค่ะ  หลายวันก่อนได้ยินคำถามจากท่าน อาจารย์ต้อม (รศ.เพชรากร หาญพานิชย์) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” หรือที่เรียกย่อๆว่า RSO (Radiation Safety Officer) ก็เลยมานั่งทบทวนตัวเองในงานที่รับผิดชอบในฐานะ RSO ว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง จึงขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และโรงพยาบาลอื่นๆทำอย่างไรบ้างคะ  กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่…

1. จัดให้มีระบบการป้องกันอันตรายจากรังสี เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ญาติ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมคำอธิบายวิธีใช้งาน

2. ให้ความรู้/คำแนะนำการป้องกันอันตรายจากรังสี การเตรียมตัวก่อนและขณะตรวจทางรังสี

3. การจัดให้มีมุมเรียนรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากรังสี เช่น บอร์ด อัลบัมความรู้ เช่น บอกให้ทราบถึงปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานของ ICRP

4. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น เครื่องเอกซเรย์ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ผลิตและใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

5. จัดระบบบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดหาเครื่องมือทดแทน หากประวัติการซ่อมมีค่าใช้จ่ายมาก หรือซ่อมบ่อย ทำให้การบริการไม่มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้บริหารต่อไป

เรียนรู้ และพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ค่ะ
เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และเจัาหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

Credit: https://www.gotoknow.org/posts/512003