FUTURE XRAY : ALL ABOUT PROTECTION
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักปรมณูเพื่อสันติ

Hotline :

062-349-3034

063-270-9733

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)
HomeUncategorizedผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
Home ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
28
Jan
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

         คุณสมบัติ (สมรรถนะ)

              ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่

   ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ขั้นพื้นฐาน
             3 การจัดการบุคลากรทางรังสี อ้างอิงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรทางรังสีตามเจตนารมณ์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  ผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิค เกี่ยวกับรังสี (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, RSO)

    คุณสมบัติ (สมรรถนะ)

   คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี อ้างอิงตาม D

    หน้าที่ความรับผิดชอบ

            การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี
   การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
   การขออนุญาตทางรังสี
   การวางกฎ ระเบียบ ในการใช้รังสี
   การเก็บบันทึกและรายงาน
   การให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี
   การตรวจพิสูจน์ (inspection)
   การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี  (audit)
   การสอบสวนอุบัติการณ์ทางรังสี (investigation)
   การควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
   การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี
   การบริหารจัดการทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี
   การตรวจวัดรังสีประจําตัวบุคคล
   การควบคุมความเปรอะเปื้อนทางรังสี
   ดําเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือฉุกเฉิน

    ขั้นตอนการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่

  1  เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับที่ 1

  2  สอบขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับ ต้น/กลาง/สูง

   

                 

  ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์

    คุณสมบัติ (สมรรถนะ)

          ต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและด้านปฏิบัติทางด้านรังสีนิวเคลียร์  ปฏิกิริยา
  นิวเคลียร์  หลักการวัดรังสี  และหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี  อย่างน้อยสามสิบชั่วโมง  จากสถาบัน
  เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  หรือหน่วยงานที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีให้การรับรอง  หรือ…

          เป็นผู้ผ่านการสอบเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  อย่างน้อยระดับ
  ที่สอง(ระดับกลาง) จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  หรือหน่วยงาน
  ที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การรับรอง

   

    หน้าที่ความรับผิดชอบ

   ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมต้องประพฤติตน ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
  ตามที่กําหนดใน

  ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

         คุณสมบัติ (สมรรถนะ)

            ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่

   ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ขั้นพื้นฐาน

                        4 การจัดการบุคลากรทางรังสี โดยอ้างอิงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   

  จากการจัดการบุคลากรทางรังสีในมุมมอง/เจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านจะพบว่าทั้ง 2 ภาครัฐ
  ต่างมุ่งเน้นให้นายจ้าง หรือผู้รับใบอนุญาตทางรังสีต้องจัดให้มีหน่วยงาน หรือองค์กร หรือ คณะทำงานเป็นผู้บริหารจัดการ
  งานด้านความปลอดภัยทางรังสีโดยตรง ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ และพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่
  ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตทางรังสี

   

  ในฐานะของผู้ที่ถูกควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย คงไม่สามารถเลือกปฏิบัติแต่เพียงข้อกำหนดเพียงกฎหมาย
  ฉบับใด ฉบับหนึ่ง ดังนั้นการปรับตัว และประยุกต์ใช้ให้เกิดการจัดการที่สอดคล้องต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

  ทั้งนี้ เราต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยฯ ไม่ใช่การมอบหมายงาน ให้ “คน”
  หรือ “ตำแหน่ง”  การบริหารจัดการฯ คือการสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง มีความหลากหลายของบุคลากร
  มีความหลากหลายของขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างมิติในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
  ให้มากที่สุดครับ


   Related Posts
   Leave A Comment

   Leave A Comment